Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

 1. De website en het aanbod is eigendom van Omnom Patisserie met KBO-nummer BE0882 619 925 en met zetel te Velodroomstraat 41, 2440 Geel, hierna genoemd Omnom Patisserie of Omnom.
 2. De internetgebruiker die een product op www.omnompatisserie.be wenst te kopen wordt in deze algemene voorwaarden omschreven als “je” of “de klant”. De aanbieder/verkoper van het aanbod, zijnde Omnom Patisserie, kan als dusdanig worden omschreven of als ‘Omnom’ dan wel “de onderneming”.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Omnom Patisserie en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de onderneming en de klant.
 4. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn voor de klant steeds vrij consulteerbaar op www.omnompatisserie.be.
 5. Door het plaatsen van een bestelling op de website geeft de klant te kennen met alle weergegeven algemene voorwaarden akkoord te gaan.
 6. De onderneming behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Elke aankoop na wijziging, houdt door de klant een aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden in.

Het aanbod

 1. Alle aangeboden artikelen in de webshop zijn zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. De beeld- en kleurenkwaliteit van productfoto’s kan echter afwijken van de werkelijkheid en variëren afhankelijk van beeldscherm(instellingen). De onderneming kan bijgevolg niet garanderen dat je scherm het product waarheidsgetrouw afbeeldt. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden dat de artikelen niet altijd op ware grootte worden afgebeeld. Waar mogelijk staat het juiste formaat bij het artikel weergegeven.
 2. Indien het een handgemaakt product en/of maatwerk betreft kunnen kleuren, textuur, afmetingen afwijken van het geleverde product ten opzichte van de productfoto’s en weergegeven informatie.
 3. Ondanks dat de website, met inbegrip van de webshop, nieuwsbrieven, social media, flyers, etc , met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen, binden de onderneming niet. Voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie is de onderneming slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. De onderneming is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- en/of drukfouten.
 4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de onderneming (vb. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de klant, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, …) Bij ingrijpende wijzigingen tijdens het bestelproces wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
 5. Wanneer de klant een specifieke vraag heeft over een bepaald product of dienst en/of wanneer deze twijfelt over de informatie wordt verzocht voorafgaand contact op te nemen met de onderneming.

Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van de onderneming zijn in Euro’s, inclusief Belgische BTW (21 of 6%) en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven.
 3. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant zal de volledige prijs, met inbegrip van de verzendkosten, bekend zijn.
 4. Omnom Patisserie behoudt zich het recht om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. De aangekochte producten en kosten zullen altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de bestelbevestiging. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de producten beschikbaar zijn.
 5. Indien korte tijd later een al aangekocht product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. 
 6. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.
 7. De onderneming kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van materiële, invoer-, zet- of drukfouten. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houdt de onderneming het recht voor de artikelen niet te leveren. De klant ontvangt in dit geval een bericht en de juiste prijsinformatie. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden verleend. 

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door de onderneming op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant wordt ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld in de orderbevestiging. Dit bedrag omvat de verkoopprijs in Euro van de bestelde goederen en eventuele verzendkosten, en is inclusief Belgische BTW. Bestellingen die verzonden moeten worden, worden pas verwerkt na volledige betaling van de factuur door de klant. Bestellingen die afgehaald worden, kunnen in samenspraak bij afhaling betaald worden, al dan niet na betaling van voorschot.

Betaling

 1. Zie ook de rubriek Betaling, eveneens aanwezig op deze website.
 2. De klant heeft de mogelijkheid te betalen met gewone overschrijving.
 3. Tenzij anders met de klant overeengekomen, aanvaardt de onderneming alleen vooruitbetaling via de webshop. De betaalmogelijkheid kan worden gekozen op het einde van het bestelproces.
 4. Niet betaalde bestellingen worden na 7 (zeven) kalenderdagen automatisch geannuleerd door de onderneming.
 5. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving aan de kant van de onderneming, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd
 6. De onderneming behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
 7. De onderneming behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, bijkomende transactiekosten ten laste van de klant in rekening te brengen. Indien dit het geval is zal dit met inbegrip van de kost aan de klant worden gecommuniceerd, minstens op het keuzemoment van betaalmogelijkheid in het bestelproces.
 8. Van elke afgeronde bestelopdracht ontvangt de klant een orderbevestiging per e-mail op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure is doorlopen en de onderneming het order heeft ontvangen.
 9. Kortingscodes zijn niet combineerbaar met artikelen die reeds zijn afgeprijsd noch met cadeaubonnen. Er mag slechts 1 kortingscode per aankoop in rekening worden gebracht.
 10. Kortingscodes dienen te worden ingevuld tijdens het bestelproces. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.
 11. Kortingscodes kunnen beperkt zijn in tijd. Nadat deze periode is verstreken worden de kortingscodes niet meer aanvaard.

Levering

 1. Zie ook de rubriek “verzending”, eveneens aanwezig op deze website.
 2. Artikelen worden enkel geleverd in België.
 3. De onderneming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
 4. De onderneming streeft ernaar een bestelling op de afgesproken termijn na samenspraak na ontvangst van de volledige betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld. Dit is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Bij overschrijding van deze verzendtermijn zal de onderneming dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail aan de klant. Dit geeft geen recht op de annulering van de bestelling.
 5. Bestellingen geplaatst bij Omnom Patisserie worden verzonden via B-Post. Voor vertragingen of overmacht bij de leverancier B-Post is de onderneming niet aansprakelijk.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om leveringsadressen correct door te geven. Foutief doorgegeven leveringsadressen vallen dus onder diens verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten, ten laste van de klant.
 7. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.
 8. De onderneming kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de beschadiging, diefstal of verlies van goederen tijdens de verzending. De onderneming doet er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
 9. Indien een bestelling niet dan wel slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd door de onderneming, ontvangt de klant hiervan een e-mail. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De onderneming zal in dat geval zorg dragen voor een spoedige terugbetaling van de aankoop- en verzendkost, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen nadat de melding aan de klant is gebeurd. 
 10. Parkeergeld, kosten openbaar vervoer en andere kosten die gemaakt dienen te worden om eventueel een product op te halen bij de onderneming of op andere locatie zitten niet in de prijs en vallen ten laste van de klant.
 11. Bij niet ophalen van een op maat gemaakt of besteld product, rekent Omnom Patisserie de gemaakte kosten aan bij de volgende bestelling.

Informatie

 1. Alle informatie wordt door de onderneming met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn. Gelet op onder andere de snelle evolutie en complexiteit van (sommige) behandelde materies kan de onderneming geen garanties geven omtrent de accuraatheid, toereikendheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden. De onderneming wijst daarom ook elke aansprakelijkheid af voor directe en/of indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties. De informatie vervangt nooit advies of bijstand bij concrete gevallen. De klant blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.
 2. Op de informatie op de website, blog, … rust auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De deelnemer is niet gerechtigd het materiaal waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan de onderneming toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te nemen.

Producten

 1. Door een bestelling te plaatsen verklaart de klant zich akkoord dat het product zal worden gemaakt zoals door de onderneming werd voorzien en zo waarheidsgetrouw mogelijk werd omschreven en weergegeven op de website.
 2. De onderneming behoudt zich het recht voor waar nodig de inhoud van een product te wijzigen. De onderneming zal er in dat geval op toezien dat de vervanging minstens dezelfde kwaliteit heeft of zelfs beter is dan het te vervangen onderdeel.
 3. De onderneming behoudt het recht om bepaalde bestellingen en verzoeken van de klant ten allen tijde te weigeren. De onderneming is hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd.
 4. De onderneming kan niet aansprakelijk worgen gehouden voor persoonlijke letsels en/of schade aan eigendommen en/of personen in gevolge het gebruik van haar aanbod.
 5. De klant dient als een goede huisvader in te staan voor correcte omgang met de aangeboden producten. De klant dient zelf te weten welke eventuele intoleranties, ziektes, … hij/zij heeft en zich hier conform de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen dan wel niet in te gaan op het aanbod.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de onderneming te informeren wanneer deze bepaalde intoleranties of ziektebeelden heeft waarmee de onderneming rekening dient te houden bij het produceren van het aanbod.

Garantie

 1. Garantie is van toepassing vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
 2. De garantie is nooit van toepassing op defecten die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 3. Elke garantie komt te vervallen wanneer een andere dan de onderneming het product heeft trachten te herwerken.

Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht om de onderneming te informeren dat deze van de aankoop op afstand wil afzien, zonder betaling van een boete of vermelding van de redenen daarvoor, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de bestelde artikelen (wet van 6/4/10).
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
 3. Indien de klant van diens herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het artikel in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en eigen kosten terugsturen naar de onderneming, conform de door de onderneming aangegeven instructies.
 4. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering zullen door de onderneming zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na aanvaarding én na ontvangen van de terugzending, worden terugbetaald.
 5. De onderneming neemt alleen artikelen terug die voldoen aan de door haar gestelde voorwaarden. Wanneer dit niet zo is worden de artikelen niet aangenomen.
 6. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourneringen worden niet aangenomen.
 7. Producten die met korting werden aangeboden kunnen niet geretourneerd worden.
 8. Producten die op maat gemaakt werden kunnen niet geretourneerd worden.
 9. Indien het niet mogelijk is om een product om te ruilen omdat het product niet langer op voorraad is, zal een tegoedbon worden opgemaakt voor het bedrag overeenkomstig de waarde van het te ruilen artikel.

Retournering (& procedure)

 1. Zie ook rubriek “retournering” eveneens aanwezig op deze website.
 2. De klant heeft het recht binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering af te zien van diens aankoop (zie ook herroepingsrecht).
 3. De procedure voor retournering is, behoudens de onderneming de klant op een andere wijze schriftelijk informeerde, als volgt :
 • de klant verwittigt binnen de 14 kalenderdagen na de ontvangst van diens bestelling dat deze een of meerdere artikels wenst terug te sturen. Dit dient te gebeuren door een mail te sturen naar info@omnompatisserie.be. In de mail vermeldt de klant duidelijk: diens naam, het ordernummer en het artikel.
 • Na aanmelding van de retour zal de onderneming de klant een mail met bevestiging van de retour sturen.
 • De klant dient de artikels vervolgens binnen de 14 kalenderdagen, onbeschadigd en in de originele en onbeschadigde verpakking (doosje of zakje), voorzien van alle etiketten en/of labels met eventueel bijgeleverde gebruiksaanwijzingen, zorgvuldig en veilig verpakt terug te sturen.
 • De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid dat de retourzending bij de onderneming aankomt. De verzendkosten om de bestelling terug te sturen zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde retourneringen worden niet aangenomen.
 • Na ontvangst van de retourzending wordt deze door de onderneming gecontroleerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, stort de onderneming het aankoopbedrag (min de verzendkosten) zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, terug. De onderneming neemt alleen artikelen terug die voldoen aan de voorwaarden zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden. Wanneer dit niet zo is, worden de artikelen niet aangenomen en teruggestuurd naar de afzender.

Omruiling

Indien de klant graag een artikel wenst om te ruilen, gelieve contact op te nemen met info@omnompatisserie.be

 

Foutief of defect product ontvangen?

Indien de klant een foutief of defect product heeft ontvangen bij levering dient deze dit binnen de 24 uur na ontvangst van het pakket per mail aan info@omnompatisserie.be melden zodat de onderneming een passende oplossing kan aanbieden.

 

Klachten

 1. Klachten moeten binnen bekwame, aanvaardbare tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de onderneming, dit direct (en uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen) nadat de klant de gebreken heeft vastgesteld.
 2. In geval van een geschil of klacht zal de onderneming deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen in overleg met de klant oplossen. Indien dit niet lukt binnen de 30 kalenderdagen zal dit aan de klant worden gemeld.
 3. Teneinde de afhandeling van een klacht soepel te laten verlopen, wordt de klant verzocht om de aanwijzigingen van de onderneming strikt op te volgen. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht zijn in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen worden vergoed indien de klacht gegrond wordt verklaard.
 4. Indien de aangeboden oplossing niet aan de verwachtingen voldoet kan de bestelling worden geannuleerd. Het betaalde bedrag met uitzondering van de verzendkosten zal worden terugbetaald, uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen nadat de beslissing tot terugbetaling door de onderneming per mail aan de klant werd bevestigd. Dit op voorwaarde dat het artikel ongebruikt, onbeschadigd en voldoet aan de overige algemene voorwaarden.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is de onderneming niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de onderneming haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de onderneming die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder worden onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming exhaustief is: productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de onderneming, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Aansprakelijkheid

 1. De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van haar producten en/of diensten.
 2. Indien de onderneming, om welke reden dan ook, gehouden is tot enige schadevergoeding dan zal deze niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Privacy en cookies

Hiervoor kan de klant terecht op de privacy- en cookiepolicy die eveneens op de website www.omnompatisserie.be aanwezig is.

 

Intellectuele eigendommen en gebruik van de site

 1. Hiervoor kan de klant terecht op de Sitevoorwaarden die eveneens op de website omnompatisserie.be aanwezig is.
 2. Het is niet toegestaan de producten aangeboden op de website van Omnom Patisserie te reproduceren en vervolgens door te verkopen.
 3. Het is niet toegestaan zich uit te geven voor Omnom Patisserie (=de onderneming) zoals gekend als hierboven omschreven onderneming, dan wel als diens afgevaardigde, zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van Liesje Vangeel /de onderneming noch als eigenaar/ontwerper van de producten uit het aanbod van de onderneming voor te stellen of onder de naam van de onderneming uit te geven.

Toepasselijk recht en wijzigingen

 1. Op alle overeenkomsten afgesloten tussen de onderneming en haar klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken behorende tot het arrondissement van het ondernemingsadres van toepassing.
 2. Indien een bepaling (of een deel ervan) van deze voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht, geldig en afdwingbaar.

Algemene Voorwaarden voor Toegang tot Masterclasses van Omnom Patisserie

 1. Toegang en Eigendom: Aangekochte masterclasses worden in geen enkel geval terugbetaald. De masterclasses blijven beschikbaar in je persoonlijke inlogomgeving zolang Omnom Patisserie onder de huidige voorwaarden blijft opereren. Bij beëindiging van de onderneming vervalt de toegang tot de masterclasses.

 2. Gebruiksrechten: De inhoud, materialen en intellectuele eigendomsrechten van de masterclasses blijven eigendom van Omnom Patisserie. Het is verboden om enig deel van de masterclasses te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verkopen of commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Omnom Patisserie.

 3. Technische Vereisten: Voor toegang tot de masterclasses dien je te beschikken over de vereiste technische middelen, zoals een stabiele internetverbinding, geschikte hardware en software. Omnom Patisserie is niet verantwoordelijk voor technische problemen aan jouw zijde die toegang kunnen beïnvloeden.

 4. Updates en Wijzigingen: Omnom Patisserie behoudt zich het recht voor om inhoud, structuur, planning en toegang tot de masterclasses te wijzigen of bij te werken. Dergelijke wijzigingen worden met passende kennisgeving doorgevoerd en beïnvloeden geen reeds aangekochte toegang.

 5. Privacy en Gegevensverwerking: Door deel te nemen aan de masterclasses ga je akkoord met het privacybeleid van Omnom Patisserie. Persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens dit beleid en worden niet gedeeld zonder jouw toestemming.

 6. Beëindiging van Toegang: Omnom Patisserie kan de toegang opschorten of beëindigen bij schending van voorwaarden of ongepast gedrag.

 7. Klantenservice: Voor vragen of problemen kun je contact opnemen met de klantenservice van Omnom Patisserie.

 8. Boetes en Schadevergoeding: Het delen, kopiëren of verspreiden van masterclasses aan derden is verboden. In geval van schending volgt onmiddellijke schrapping en een boete gelijk aan de volledige inschrijvingskosten van de betreffende masterclass.

Laatste wijziging 31/08/2023